การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1
ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
การรับฟังความคิดเห็นอ่างฯแม่นึง ครั้งที่ 1
การรับฟังความคิดเห็นอ่างฯแม่นึง ครั้งที่ 2
การรับฟังความคิดเห็นอ่างฯแม่นึง ครั้งที่ 3
การรับฟังความคิดเห็นอ่างฯแม่นึง ครั้งที่ 4