ติดตามความก้าวหน้าโครงการฝายน้ำงาว(บ้านปันใต้) พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำปาง

 
ลงวันที่
ภาพความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ จนถึงปัจจุบัน)
20 ก.พ.58