ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน

 
ลงวันที่
ภาพความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ จนถึงปัจจุบัน)
20 ก.พ.58