ติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
เลขที่ 829 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหล่อ ถนนบ้านฟ่อน - แม่ะทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์. 0-5433-7277 โทรสาร. 0-5433-7281 VPN. 7154 , 7155
E-mail : const102@hotmail.com