รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
:: คำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กพก. ปี 2558
:: คำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2กพก. ปี 2557
:: คำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2กพก. ปี 2556
   
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง  
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย.56)
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 10 เดือน (1 ต.ค. 55 - 31 ก.ค.56)
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 11 เดือน (1 ต.ค. 55 - 31 ส.ค.56)
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย.56)
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 57 - 31 มี.ค.58)
:: รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 7 เดือน (1 ต.ค. 57 - 31 พ.ค.58)

 

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ