ฝายทุ่งหลวงพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา

สถานที่ตั้งโครรงการ : หมู่ที่ 5 บ้านศรีลังกา ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
พิกัด : 47 QNV  185-962
งบประมาณการก่อสร้าง : งบประมาณ 17,608,000.00 บาท
รายละเอียดโครงการ : ก่อสร้างฝายคอนกรีต ขนาดสันฝายสูง 3.00 ม. กว้าง 40.00 ม.   ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา
ยาว 910.00 ม. ฝั่งซ้าย 160.00 ม.  
พื้นที่ได้รับผลประโยชน์ : 1,800  ไร่
ความก้าวหน้าของโครงการ : ดำเนินเการแล้วเสร็จ 100 %