ฝายทุ่งบอนพร้อมระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้งโครรงการ : หมู่ที่ 4 บ้านค่ายวัง ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
พิกัด : 47Q NB 664-327
งบประมาณการก่อสร้าง : งบประมาณ 35,000,000.00 บาท
รายละเอียดโครงการ : ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 2.80 ม. สันฝายยาว 50.40 ม. พร้อมอาคารประกอบ
พื้นที่ได้รับผลประโยชน์ : 2,000  ไร่
ความก้าวหน้าของโครงการ : ดำเนินเการแล้วเสร็จ 100 %