ฝายน้ำงาว (บ้านปันใต้) พร้อมระบบส่งน้ำ

สถานที่ตั้งโครรงการ : หมู่ที่ 5 บ้านปันใต้ ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง
พิกัด : 47Q PA 007-776
งบประมาณการก่อสร้าง : งบประมาณ 45,161,000.00 บาท
รายละเอียดโครงการ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความยาว 41.51 ม. สูง 3.50 เมตร บานระบายขนาด 1.80x1.50 ม. จำนวน 4 บาน
  และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามฝายขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 48.10 ม.
พื้นที่ได้รับผลประโยชน์ : 4,000 ไร่
ความก้าวหน้าของโครงการ : ดำเนินเการแล้วเสร็จ 100 %