อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้งโครรงการ : หมู่ที่ 1 บ้านสันดอนแก้ว ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
พิกัด : 47Q NV 515-872
งบประมาณการก่อสร้าง : งบประมาณ 25,579,000.00 บาท
รายละเอียดโครงการ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความยาว 160.00 ม. สันทางระบายน้ำล้นกว้าง 10.00 เมตร รางเทกว้าง 6.00 เมตร
ความจุระดับกักเก็บ : 254,500 ลบ.ม.
พื้นที่ได้รับผลประโยชน์ : 650  ไร่
ความก้าวหน้าของโครงการ : ดำเนินเการแล้วเสร็จ 100 %