อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ก๋วม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สถานที่ตั้งโครรงการ : หมู่ที่ 5 บ้านปางอ่าย ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
พิกัด : 47Q NA 467-746
งบประมาณการก่อสร้าง : งบประมาณ 44,675,707.00 บาท
รายละเอียดโครงการ : ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความยาว 180.00 ม. กว้าง 8.00 เมตร สูง 29.00 เมตร ท่อส่งน้ำ ขนาด 0.50 ม.
ความจุระดับกักเก็บ : 934,000 ลบ.ม.
พื้นที่ได้รับผลประโยชน์ : 1,200  ไร่
ความก้าวหน้าของโครงการ : ดำเนินเการแล้วเสร็จ 100 %