งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
ณ โรงแรม TR Rock Hill อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 15 กันยายน 2560