บทบาทภารกิจความรับผิดชอบ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2
 
หนังสือแบ่งส่วนราชการ
คำสั่งการแบ่งงานและการกำหนดหน้าี่
กรมชลประทาน
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อวางแผนงานและงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
โครงการป้องกัน และบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามกรมมอบหมาย
เพื่อให้มีคุณภาพงานก่อสร้างถูกต้องตามแบบและข้อกำหนดด้านวิศวกรรม
2. ควบคุม กำกับ ดูแล การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โครงการป้องกันและ
บรรเทาภัยจากน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย เพื่อให้มีคุณภาพ
งานก่อสร้างถูกต้องตามแบบและข้อกำหนดด้านวิศวกรรม
3. ควบคุม กำกับ การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และจัดทำราคากลาง งานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่ง-
น้ำขนาดกลางโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตาม
ที่กรมมอบหมาย เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ควบคุมการจัดทำเอกสารส่งมอบงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้กับโครงการชลประทาน เพื่อความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอน
ก่อน ระหว่าง และหลัง การก่อสร้างโครงการในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความเข้าใจเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ศึกษา วิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้านการก่อสร้าง
7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
8. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภาระกิจของกอง หรือ
ภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
1. จังหวัดลำปาง ทั้งหมดรวม 13 อำเภอ ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,534 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
7,833,730 ไร่
2. จังหวัดน่าน ทั้งหมดรวม 15 อำเภอ มีพื้นที่ 11,472.076 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,170,045 ไร่
3. จังหวัดพะเยา ทั้งหมดรวม 9 อำเภอ ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 6,335.060 ตารางกิโลเมตร 
4. จังหวัดเชียงราย ทั้งหมดรวม 18 อำเภอ มีพื้นที่ 11,680 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,290,000 ไร