ประวัติหน่วยงาน

 

ข้อมูลโครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


1.รายละเอียดสำนักงาน 

ตั้งอยู่เลขที่ 829 หมู่ 2 บ้านห้วยหลอ ถนนบ้านฟ่อน-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทรศัพท์. 054-337277-80 โทรสาร.054-337281 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรับมอบหมายให้รับผิดชอบงานก่อสร้างในพื้นที 4จังหวัดได้แก่จังหวัดลำปางจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 


สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รับผิดชอบการบริหารงานในลักษณะ โครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง รวมทั้งโครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษ และโครงการการพัฒนาความมั่นคง โดยดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น 4 งาน 3 กลุ่มงาน มีขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ ดังนี้ 

1.1 จังหวัดลำปาง ทั้งหมดรวม 13 อำเภอ ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,534 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,833,730 ไร่ แต่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับใช้ทำการเกษตรได้ประมาณ 1,293,000 ไร่ ส่วนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทานประเภทต่างๆ เช่น โครงการขนาดกลาง ขนาดเล็ก และตามพระราชดำริ รวมไปถึงโครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติประมาณ 505,910 ไร่ นั้นอยู่ในเขตโครงการชลประทานลำปางและ สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ฉะนั้น พื้นที่ทำการเกษตรส่วนที่เหลือประมาณ 561,080 ไร่ ยังต้องการพึ่งพาน้ำฝนซึ่งจะต้องมีการพัฒนาด้านแหล่งน้ำต่อไปอีก 

1.2 จังหวัดน่าน ทั้งหมดรวม 15 อำเภอ มีพื้นที่ 11,472.076 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,170,045 ไร่ มีพื้นที่รับน้ำฝน 12,151 ตารางกิโลเมตร แต่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับใช้ทำการเกษตรได้ประมาณ 780,102 ไร่ มีความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร 587.14 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีพื้นที่รับประโยชน์ 292,411 ไร่ ฉะนั้น พื้นที่ทำการเกษตรยังมีความต้องการพัฒนาเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์โดยประมาณ 82,450 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน

1.3 จังหวัดพะเยา ทั้งหมดรวม 9 อำเภอ ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 6,335.060 ตารางกิโลเมตร 

1.4 จังหวัดเชียงราย ทั้งหมดรวม 18 อำเภอ มีพื้นที่ 11,680 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,290,000 ไร่ มีพื้นที่ป่าไม้จำนวน 2,365,967 ไร่  

2.สภาพพื้นที่การเกษตร 
2.1 พื้นที่การเกษตรในจังหวัดลำปาง สภาพพื้นที่เกือบทั้งหมด 99.17% เป็นพื้นที่เพาะปลูก และอีก 0.83% เป็นพื้นที่ปลูกหญ้าเพื่ออาหารสัตว์ และพื้นที่การประมง โดยมีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 979,022.75 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่นาข้าว, พื้นที่พืชไร่, พื้นที่ไม้ผล, พื้นที่พืชผักและพื้นที่ไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งสภาพทางภูมิศาสตร์ มีทั้งที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง และที่ราบลูกฟูกสลับกับเนินเขา ซึ่งล้วนแต่มีความจำเป็นในการชลประทาน 
2.2 พื้นที่การเกษตรในจังหวัดน่าน สภาพพื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 876,043 ไร่ พื้นที่ของจังหวัดน่านโดยทั่วไป มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่น ลอนชันเกิน 30 องศา ประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่จังหวัด ส่วนลูกคลื่นลอนลาด ตามลุ่มน้ำ จะเป็นที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวยาวของลุ่มน้ำ น่าน สา ว้า ปัว และกอน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการน้ำ ชลประทาน 

3.สภาพการใช้น้ำ

3.1 จังหวัดลำปาง จัดอยู่ในเขตของลุ่มน้ำวัง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัด ซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บกักจากโครงการชลประทาน 240.19 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ในงานชลประทานเพื่อการเกษตร 398.887 ไร่ และใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค 

 
3.2 จังหวัดน่าน จัดอยู่ในเขตของลุ่มน้ำน่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัด ซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บกักจากโครงการชลประทาน 852.09 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ในงานชลประทานเพื่อการเกษตร 1,455,780 ไร่ และใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
 
3.3 จังหวัดพะเยา มีพื้นที่อยู่ทั้งในเขตลุ่มแม่น้ำโขงและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงคือพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอปง อำเภอเชียงคำ และอำเภอแม่ใจ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดลำธารต่าง ๆ ไหลลงสู่แม่น้ำอิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งของจังหวัดพะเยา แม่น้ำอิงไหลไปบรรจบแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  ส่วนที่อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้แก่ อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำยม และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำปิง แม่น้ำวัง และแม่น้ำน่าน เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 

3.4 จังหวัดเชียงราย  แหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดเชียงรายมีหนองน้ำตามธรรมชาติไม่น้อยกว่า 280 แห่ง คิดเป็นพื้นที่รวม 205 ตารางกิโลมตร หนองน้ำใหญ่ที่สุดคือ หนองหลวง อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงชัย และอำเภอเมือง มีพื้นที่รวมประมาณ 16,00 ไร่ รองลงมาได้แก่ หนองบงคาย อยู่ในเขตอำเภอเชียงแสน และอำเภอหนองแรด มีพื้นที่ 1,725 ไร่ อยู่ในเขต อำเภอเทิง มีพื้นที่ 1,354 ไร่ จังหวัดเชียงรายมีแม่น้ำไหลผ่าน 7 สาย ทำให้มีที่ราบลุ่มเกือบครี่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด มีลุ่มน้ำที่สำคัญได้แก่ ลุ่มน้ำกก ลุ่มน้ำอิง และลุ่มน้ำโขง เป็นที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมที่จะทำการเกษตร 
 

4. รายละเอียดโครงการชลประทานที่สำคัญ 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการก่อสร้างโครงการขนาดกลางและก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ ตามแผนงานโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็ก (MTEF) ประกอบด้วย 

4.1 ก่อสร้างโครงการขนาดกลาง มีทั้งหมด 14 โครงการ มีโครงการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง 5 โครงการ และโครงการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน 9 โครงการ เป็นโครงพัฒนาลุ่มน้ำน่านตอนบน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2551-2556 ตามแผนงานโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็ก (MTEF) 

4.2 ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ มีทั้งหมด 264 โครงการ มีโครงการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง 191 โครงการ และโครงการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน 73 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2552-2559 ตามแผนงานโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็ก (MTEF) 

4.3 ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน(ปชด) มีทั้งหมด23 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2552-2559 ตามแผนงานโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็ก (MTEF) 
5. ผลประโยชน์/ผลงานที่โดดเด่นของสำนักงาน 
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการชลประทานขนาดกลาง ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้) และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า, งานโครงการชลประทานตามพระราชดำริ และงานชลประทานขนาดเล็ก ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ทั้งการก่อสร้าง, การบำรุงรักษาซ่อมแซมในส่วนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี วางแผนซ่อมแซมและปรับปรุงโครงการให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้พื้นที่เพาะปลูกได้รับผลประโยชน์จากโครงการก่อสร้างชลประทานต่างๆได้อย่างทั่วถึง และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่าย ควบคุมรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของกรมชลประทาน