กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กพก.
นำโดย นายพนม เทียมจันทร์ ผสก.2 พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมกันออกกำลังกาย
ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กพก. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ออกกำลังกาย
และสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ
2559-2561 ด้านสุขภาพ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ดี
ตลอดจนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี