ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายช่างกล มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ควบคุมให้บริการเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ใช้ในงานก่อสร้าง
2. ซ่อมแซม สร้าง ดัดแปลง แก้ไขและบำรุงรักษาเครื่องกลและยานพาหนะที่ใช้ในงานก่อสร้าง
3. ควบคุมให้บริการระบบไฟฟ้า ประปา และระบบสื่อสาร
4. ดำเนินการควบคุม ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์บังคับน้ำของโครงการก่อสร้าง
5. กำหนดหลักเกณฑ์ การจัดทำรายละเอียดด้านวิศวกรรมงานจ้างเหมาของงานด้านเครื่องกล
6. ควยคุมและบริหารงานจ้างเหมาในส่วนของงานด้านเครื่องกลให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่างกลให้มีประสิทธิภาพ
8. ให้คำปรึกษา แนะนำ งานด้านเครื่องกล ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

นายทรงพล มงคลพันธุ์

วิศวกรชลประทานชำนาญการ

ฝ่ายวิศวกรรม

081-7661314

songpon4310@gmail.com

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

นายสรัล แก้วกัน

ช่างฝีมือโรงงาน ช 3

ฝ่ายช่างกล

087-5970032

-

 

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

นายประจักษ์ ดวงใย

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

ฝ่ายช่างกล

081-7460475

-

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

นายสมบัติ รู้ดี

พนักงานขับรถยนต์ ส 2

ฝ่ายช่างกล

085-6180159

-

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

นายรังสิต ดวงปินตา

ช่างฝีมือโรงงาน ช 3

ฝ่ายช่างกล

081-0249098

-

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

น.ส.กองแก้ว สุขอุดม

พนักงานพิมพ์ ส 1

ฝ่ายช่างกล

087-1888728

-

 

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

 

นายสถาพร ก้อนใจ

ช่างฝีมือสนาม ช 3

งานรักษาบริเวณ

080-8472136

-