งานพัสดุ

งานพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์ การจัดทำบัญชีพัสดุ การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ การตรวจสอบพัสดุ การจัดการด้านคลังพัสดุ และการจำหน่ายพัสด
2. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การริหารสัญญา ในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง รวมทั้งประสานงาน รวบรวมข้อมูล และเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารสัญญา

 

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

 

นางปริศนา ปัญญารัตน์

หัวหน้างานพัสดุ

งานพัสดุ

083-7664545

-

 

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

 

นายวุฒิกร อินผูก

พนักงานราชการ

งานพัสดุ

084-9896511

-

 

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

 

นางสาวรินดา ทะปะละ

พนักงานราชการ

งานพัสดุ

086-1166148

-