งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. วางแผน คววบคุม กำกับ ดูแล งานด้านธุระการ การบริหารงานเอกสาร การประชาสัมพันธ์และร่วมเป็นเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานและกิจการของกรมชล ประทาน
2. วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล งานด้าน บริหารทรัพยากรบุคคล
3. ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทภารกิจ
4. ควบคุม กำกับ การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างความผาสุขให้กับบุคลากร
5. ควบคุม กำกับ การบบริหารงานบัญชีการเงิน และงบประมาณด้วยระบบ GFMIS และการบริหาร ต้นทุนผลผลิต การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในสำนักงาน
8. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้การบริหารงานทั่วไปให้แก่บุคลากรในสำนักงานก่อสร้าง
9. อำนวยการประสานราชการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกียวข้อง
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

นางสุทสวาท แสนศักดิ์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

084-0402666

-

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

นางจินตนา นันต๊ะเครือ

ช่างฝีมือสนาม ช 3

งานบริหารทั่วไป

081-5681914

-

 

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

 

นายสมคิด ขัดสี

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2

รักษาความปลอดภัย

081-3660018

-

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

นางสาวศรินทิพย์ อุตโม

พนักงานราชการ

งานบริหารทั่วไป

-

-