AmazingCounters.com

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด

  • พอใจมาก
  • พอใจ
  • พอใจน้อย
  • ควรปรับปรุง

     
กิจกรรม
ลงวันที่
ประชุมคณะทำงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ปี 2559
วันที่ 2 กันยายน 2559
5 ก.ย.59
     
กิจกรรม Share & Learn ณ วันที่ 25 เมษายน 2559
25 เม.ย.59
     
กิจกรรม Share & Learn ณ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2
วันที่ 21 ตุลาคม 2558
22 ต.ค.58
     
กิจกรรม KM Morning Talk ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2558
20 ต.ค.58
     
กิจกรรม KM Sharing day กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
และกองการเงินและบัญชี
21 ก.ย.58
   
กิจกรรม KM Morning Talk ณ วันที่ 8 กันยายน 2558
9 ก.ย.58
   
กิจกรรม KM Morning Talk ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558
25 ส.ค.58
   
กิจกรรม KM Morning Talk ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
7 ก.ค.58