ฝ่ายก่อสร้างที่ 1

ฝ่ายก่อสร้างที่ 1 มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. วางแผน ดำเนินการ ประสานงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
2. ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อน - ระหว่างการก่อสร้าง ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทุกประเภท
3. ถอดแบบ คำนวณปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง ศึกษาและตรวจสอบแหล่งวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง และ/หรือเพื่อการจัดทำเอกสารประกวดราคา จัดทำรายงานบันทึกข้อมูลโครงการเบื้องต้นงานที่ได้รับ การร้องเรียน/ร้องขอ
4. วางแผน ควบคุม บริหาร ดำเนินการงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงการชลประทาน โครงการพิเศษอื่น ๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคง โครงการป้องกันตนเองชายแดน โครงการป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำและอาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานงบประมาณ และ/หรือเงินนอกงบประมาณที่ได้รับ
5. ดำเนินการส่งมอบโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้สำนักชลประทาน หรือหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

นายกิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1

ฝ่ายก่อสร้างที่ 1

081-9510723

-

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

นายคมกฤษณ์ เตมาฤทธิ์

นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

ฝ่ายก่อสร้างที่ 1

-

-

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

นางวิฬณพ สุวรรณโน

ช่างฝีมือสนาม ช 3

ฝ่ายก่อสร้างที่ 1

082-3914480

-

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

นางวัชรี ธีระชีพ

ช่างฝีมือโรงงาน ช 3

ฝ่ายก่อสร้างที่ 1

082-3822971

-

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

นายใหม่ ยั่งยืน

ช่างฝีมือสนาม ช 2

ฝ่ายก่อสร้างที่ 1

081-0233712

-