ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ และแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
2. วางแผนงาน จัดทำประมาณการงบประมาณก่อสร้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
3. เคราะห์แผนงานก่อสร้าง วิเคราะห์ราคางาน
4. ศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น (Reconnaissanc Report) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการระบายน้ำโครงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ และโครงการพิเศษอื่น ๆ ตามคำร้องเรียน / ร้องขอของประชาชน
5. ดำเนินการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง และสำรวจเพื่อการออกแบบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและโครงการพิเศษอื่น ๆ
6. ตรวจสอบรายการคำนวณปริมาณงานวัสดุก่อสร้าง
7. จัดทำเอกสารประกวดราคา ราคากลางวัสดุหลัก และราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้าง บริหารสัญญาจ้างเหมา และตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของวัสดุที่ใช้งาน
8. ควบคุมคุณภาพผลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ
9. จัดทำแผนและติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกรม ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

 

นายชัช จำชาติ

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม

081-7815197

-

 

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

 

นายทรงพล มงคลพันธุ์

วิศวกรชลประทานชำนาญการ

ฝ่ายวิศวกรรม

081-7661314

songpon4310@gmail.com

 

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

 

นายจรัล รัตนวิภาดา

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

ฝ่ายวิศวกรรม

087-1725441

-

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

นางพรรณี จริยา

พนักงานพิมพ์ ส3

ฝ่ายวิศวกรรม

087-0117715

-

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

นายสมพงษ์ มุฑุตา

ช่างฝีมือสนาม ช3

ฝ่ายวิศวกรรม

086-1806077

-

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

นายณรงค์ ทะวะละ

ช่างฝีมือสนาม ช3

ฝ่ายวิศวกรรม

089-2661343

-

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

นางชญาดา บินซำซี

พนักงานราชการ

ฝ่ายวิศวกรรม

089-7592263

-

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

นางสมพร สุภาการ

พนักงานราชการ

ฝ่ายวิศวกรรม

086-9173437

-