งบประมาณปี 2557

งบประมาณปี 2558

 

ฝายน้ำงาว(บ้านปันใต้)

อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ก๋วม

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน

ฝายทุ่งหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ

ฝายทุ่งบอนพร้อมระบบส่งน้ำ

 
xanga analyzer

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด

  • พอใจมาก
  • พอใจ
  • พอใจน้อย
  • ควรปรับปรุง

 

Google

Search Google.co.th
Search Codetukyang.com 
 
ข่าว
 
ลงวันที่
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
ณ โรงแรม Tr Rock Hill อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ 15 กันยายน 2560
22 ก.ย.60
     
วันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 115
ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กพก.
วันที่ 13 มิถุนายน 2560
14 มิ.ย.60
     
กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กพก.
วันที่ 7 ธันวาคม 2559
8 ธ.ค.59
     
นายพนม เทียมจันทร์ ผสก.2 และเจ้าหน้าที่
ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" และร่วมตักบาตร
ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กพก.
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
22 พ.ย.59
   
     
   
ลงวันที่
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำร
30 ก.ย.60
ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำร
30 ก.ย.60
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้)
30 ก.ย.60
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
30 ก.ย.60
ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริมพร้อมระบบส่งน้ำ
30 ก.ย.60
ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชื่นพร้อมระบบส่งน้ำ
30 ก.ย.60
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ
30 ก.ย.60
ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ
30 ก.ย.60
โครงการประตูระบายน้ำแม่ห่างและห้วยร่องลึก
30 ก.ย.60
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำดอยงู
30 ก.ย.60
เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่ปืม
30 ก.ย.60
 
 
ลงวันที่
งานการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ 2559
18 ม.ค.59
งานการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ 2558
3 ก.ย.58
งานการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ 2557
7 เม ย.58
 
รายชื่อโครงการชลประทานขนาดกลาง
แผนการขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2560
ความก้าวหน้าการขอใช้พื้นที่ป่า
ควบคุมภายใน
ต้นทุนผลผลิต
 
การลงทะเบียนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
คำสั่งกรมชลประทาน
คำสั่ง สพก.
หนังสือเวียน
 
องคมนตรีทำพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบน (พรด.) จ.ลำปาง
เทปสัมภาษณ์อธิบดีกรมชลประทาน รายการเดินหน้าประเทศไทย

วันที่ 3 สิงหาคม 2557

วันที่ 2 สิงหาคม 2557

วันที่ 17 มิถุนายน 2557